MENU

Berekeningen en uitleg

Verplaatsing van waterdamp : Uitleg en Berekeningen

Hoe verplaatst de waterdamp zich door de muren ?

Ter informatie, waterdampmoleculen zijn ongeveer 20 keer meer verspreid dan watermoleculen.
De waterdamp verplaatst zich dus via de meeste materialen, inclusief compact beton.
Deze overdracht van waterdampmoleculen gebeurt zonder luchtverplaatsing, van de zone met partiële hoge druk (warme kant van de muur, aan de binnenkant van de woning) naar de zone met partiële lage druk (koude kant van de muur, buitenkant van de woning).
De overdracht van deze waterdamp gaat sneller of trager naargelang de doorlaatbaarheid van de materialen, uitgedrukt door de “coëfficiënt Mu” (coëfficiënt van de weerstand aan de verspreiding van waterdamp van een materiaal)


Hoe kunnen we het risico op dauwpunt berekenen ? ?

De waterdamp is onderworpen aan een druk, de zogenaamde partiële druk, die kan variëren van 0 kN/m²(droge lucht met 0 % relatieve vochtigheid) tot een maximum dat de verzadigingsdruk genoemd word'(druk waarbij waterdamp vloeibaar wordt : verzadigde lucht met 100 % relatieve vochtigheid).
Om het dauwpunt te vermijden, mogen de partiële drukken aan de binnenkant van de muur dus nooit de verzadigingsdruk bereiken !…

De verzadigingsdrukken worden lager en lager naarmate de temperaturen afnemen (zie diagram van Mollier)
Aangezien de curve van de verzadigingsdruk afhankelijk is van de curve van de temperatuur, moet dus eerst de curve van de temperaturen aan de binnenkant van een muur bepaald worden.

Stap 1 : de curve van de temperaturen bepalen in een muur

De temperatuur aan de binnenkant van een muur gaat evenredig afnemen ten opzichte van de warmteweerstand van elk onderdeel van deze muur.

Bij wijze van voorbeeld :

Laten we uitgaan van een temperatuur van 20° binnen in een huis en -10° aan de buitenkant, hetzij een totaal temperatuurverschil van 30°.

Om onze berekening te illustreren, stellen we hiernaast een muur voor in Global Construct met de volgende samenstelling (vertrekkend van de binnenkant van de woning, rechts op onze schets hiernaast) :
pleisterwerk van 1 cm dik, dan de volle betonblokken van 20 cm dikte, daarna de isolatie-blokken van 20 cm dik,
en tenslotte een crepilaag van 1 cm dik aan de buitenkant van de muur.

We moeten dus de warmteweerstand berekenen van elk van deze onderdelen om de curve van de temperaturen te kennen aan de binnenkant van deze muur.

Concreet, indien een materiaal geleider is (of met een verhoogd warmtegeleidingsvermogen – lambda – : het beton is ons voorbeeld), zal het weinig weerstand bieden aan de overdracht van calorieën (zwakke warmteweerstand).

Indien daarentegen het materiaal isolerend is (of met zwak warmtegeleidingsvermogen – lambda – zoals de grijs EPS (met grafiet) zal de warmteweerstand aanzienlijk zijn.

De warmteweerstand R de verhouding tussen de dikte e van een materiaal gedeeld door de coëfficiënt van het warmtegeleidingsvermogen (lambda) van dit materiaal : R = e / lambda
De totale warmteweerstand van een muur is natuurlijk de som van de warmteweerstand van elk van de onderdelen van deze muur.
In de tabel hierboven kunt u de gedetailleerde berekening zien voor ons voorbeeld ; R pleisterwerk + R beton + R Grijs EPS + R crepi = 6,59 m²K/W
(N.B. : de warmteovergangsweerstanden – Ri + Re zijn verwaaarloosbaar in onze berekening omdat ze zeer weinig weerslag hebben op het resultat, alsook omwille van de eenvoud)

Vergeleken met deze totale warmteweerstand (6,59 m²K/W = 100%), kunnen we dus het deel vaststellen dat de warmteweerstand vertegenwoordigt van elk onderdeel van de muur.
Wat wil dat bijvoorbeeld zeggen voor de grijs EPS die 97,88 % (6,45 in vergelijking met 6,59 m²K/W) vertegenwoordigt van de totale warmteweerstand van onze muur.

Dit betekent dat 97,88 % van het totale temperatuurverschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de muur (ter herinnering : 30°)tot uiting komt aan de binnenkant van dit stuk muur, hetzij  29,36°.

Op die manier kunnen we de temperatuur bepalen aan het begin en uiteinde van elk van de onderdelen van de muur en de temperatuurscurve op schaal tekenen zoals hiernaast.

Stap 2 : De curve van de verzadigingsdrukken Ps in de muur bepalen

Ter herinnering, de curve van de verzadigingsdrukken is afhankelijk van die van de temperaturen.
Het diagram van Mollier geeft ons de verzadigingsdrukken die overeenkomen met de temperaturen.

Stap 3 : De curve van de partiële drukken p in de muur bepalen

Zoals hierboven uitgelegd, dalen in een muur de partiële drukken ondergaan door de waterdamp van het warmste naar het koudste.

Deze partiële drukken zijn afhankelijk van de temperatuur en de relatieve vochtigheid (HR) in de lucht.
Er wordt rekening gehouden met het deel van de temperaturen door de curve van de verzadigingsdrukken Ps (zie stap 2 van de berekening hierboven).
De partiële drukken p verhouden zich dus evenredig ten opzichte van de verzadigingsdruk, in functie van de luchtvochtigheid : p = Ps x HR

Laten we uitgaan van ongunstige omstandigheden met het voorbeeld van de muur dat we bestuderen :
– Aan de binnenkant : Badkamer met een verhoogde relatieve vochtigheid (HR) : HR = 80 % !
De partiële druk van de waterdamp zou hier dus 1,88 kN/m² (2,35 kN/m² x 80%) zijn.

– Aan de buitenkant : Laten we ook uitgaan van een zeer hoge relatieve vochtigheid (ijsmist): HR = 90 % !
De partiële druk van de waterdamp zou hier dus 0,25 kN/m² (0,28 kN/m² x 90%) zijn.

Ter herinnering : het doel van deze berekening is om te weten te komen of de partiële druk op om het even welke plek aan de binnenkant van de muur de verzadigingsdruk bereikt. Anders gezegd, het doel is om te weten te komen of de waterdamp ergens in de muur condenseert…
Om dit na te gaan, is het dus aangewezen om het diagram van de partiële drukken aan de binnenkant van de muur te tekenen.

Hoe daalt de partiële druk van de waterdamp dan aan de binnenkant van de muur, van warmste naar koudste ?
Ze daalt evenredig met de weerstand aan de verspreiding van waterdamp r’ van de bestanddelen van de muur.
Deze weerstand r’ is het product van de dikte e van het materiaal en de coëfficient Mu van dit materiaal : r’ = e x Mu

Ter herinnering : De overdracht van deze waterdamp gaat sneller of trager naargelang de doorlaatbaarheid van de materialen uitgedrukt door de “coëfficiënt Mu(coëfficiënt van de weerstand aan de verspreiding van waterdamp van een materiaal.

U kunt in de tabel hiernaast de gedetailleerde berekeningen zien voor ons voorbeeld.
De totale weerstand r’t van de muur aan de verspreiding van de waterdamp is de som van de r’ : 21,1 in onze berekening.

Merken we op dat de weerstand r’ van het onderdeel van de muur “Volle betonblokken” alleen meer dan 71% van de r’t vertegenwoordigt.

Dankzij deze hoge weerstand aan de verspreiding van waterdamp van de massieve betonmuur, buigt de curve van de partiële drukken (in het groen) scherp af en wijkt ze duidelijk af van de curve van de verzadingsdrukken (in het roze).

In ons voorbeeld is er dus geen snijpunt tussen de curve van de verzadigingsdrukken en die van de partiële drukken.
Dit betekent dat er geen dauwpunt is of geen condensatie van waterdamp.